vehicle-tracking-system

Hệ thống Theo dõi Phương tiện

Hệ thống Theo dõi Phương tiện sử dụng chế độ định vị phương tiện tự động cho từng

Hệ thống Theo dõi Phương tiện sử dụng chế độ định vị phương tiện tự động cho từng phương tiện, kết hợp với phần mềm tập hợp dữ liệu về luồng phương tiện, để cung cấp hình ảnh tổng quan về vị trí của từng phương tiện.

 

Pin It