toll-management

Hệ thống quản lý Trạm thu phí

Là cơ sở hạ tầng để thu thuế đại diện cho từng bang Với các tính năng hiện

  • Là cơ sở hạ tầng để thu thuế đại diện cho từng bang
  • Với các tính năng hiện đại và tiết kiệm chi phí, Hệ thống của chúng tôi không chỉ được áp dụng trong công tác thu phí, mà còn sử dụng trong;
    • Quản lý sự lưu thông của phương tiện theo mức thuế tương ứng
    • Phân loại phương tiện một cách linh hoạt ngay tại bến bãi
    • Ghi lại các tình huống bất thường
    • Quản lý giao diện bằng phần mềm
Pin It