unspecified

Giải pháp đánh giá phản hồi Q’Soft

Đo mức độ hài lòng của khách hàng Xin ý kiến phản hồi của khách hàng về chất

  • Đo mức độ hài lòng của khách hàng
  • Xin ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của nhân viên
  • Mỗi nhân viên được gắn tương ứng với các loại dịch vụ giao dịch và họ sẽ được thông báo về hiệu suất phục vụ của họ đối với khách hàng.
Pin It