shutterstock_76070818

Hệ thống truyền tin Radio Di động

Hệ thống và Thiết bị Truyền thông tin Thiết bị truyền thông tin ngang hàng và từ máy

  • Hệ thống và Thiết bị Truyền thông tin
  • Thiết bị truyền thông tin ngang hàng và từ máy khách về trung tâm
  • Kết nối không dây
  • Khả năng Định tuyến linh hoạt
Pin It