smsSolutions

Giải pháp tin nhắn Q’Soft

Tự động đẩy thông tin / nhắc nhở nhân viên phục vụ / các ứng dụng thông minh

  • Tự động đẩy thông tin / nhắc nhở nhân viên phục vụ / các ứng dụng thông minh cho khách hàng
  • Thiết lập các thông tin dựa trên sự ưu tiên của khách hàng và được cài đặt vào các thiết bị di động của khách hàng
  • Thông báo cho khách hàng về số xếp hàng của họ và nhanh chóng thông báo cho khách hàng biết đến lượt phục vụ của họ
Pin It