shutterstock_262707608

Hệ thống Quản lý Giao diện Ngoại tác

Hệ thống này của chúng tôi có thể tích hợp với mọi hệ thống khác hoặc giao diện

Hệ thống này của chúng tôi có thể tích hợp với mọi hệ thống khác hoặc giao diện hệ thống của bên thứ ba với chức năng xác định, điều khiển và truyền thông tin cần thiết để cho phép các đối tượng không liên quan (gồm các hệ thống, dịch vụ, thiết bị, phần mềm và dữ liệu) cùng thực hiện những chức năng tương tự.

Pin It