e-automatic-traffic-counting-classification1

Đếm và Phân loại Giao thông Điện tử Tự động

Quy trình tự động hóa đếm và phân loại giao thông theo các thông số Khai thác các

  • Quy trình tự động hóa đếm và phân loại giao thông theo các thông số
  • Khai thác các báo cáo, bao gồm nhưng không giới hạn:
    • Đo tốc độ
    • Xác định các tuyến đường tắc nghẽn nhất hoặc sử dụng nhiều nhất để cải thiện
Pin It