cctv-and-video-analytic-system-shutterstock_493639513

Giải pháp Phân tích hình ảnh và camera giám sát

Chụp lại hình ảnh từ video đang phát để phát hiện, tách và phân tích các sự kiện

  • Chụp lại hình ảnh từ video đang phát để phát hiện, tách và phân tích các sự kiện liên quan
  • Đém số lượng người và xe, đếm xe và người đứng yên, đếm logic, phát hiện tốc độ của người điều khiển xe mô tô và gắn máy, tăng sức chứa của bãi đậu xe, theo dõi sự quản lý và thi hành luật của các cơ quan, phát hiện các đối tượng mới xuất hiện và biến mất
  • Thông tin cũng phù hợp để cải tiến các quy trình kinh doanh đặc thù khách hàng, giải quyết các vấn đề về an ninh và tốc độ
Pin It