• Được thiết kế để hạn chế phương tiện truy cập vào các vị trí và khu vực công cộng cũng như tư nhân gần với đường dành cho xe cơ giới
  • Cột thủy lực dừng chuyển động của phương tiện, phá hủy hệ thống treo phía trước, vành lái và các bộ phận khác của hệ thống truyền động khi xảy ra va chạm.


Là phương pháp giám sát phổ rộng, áp dụng chế độ Ghi nhận Đặc điểm Quang học để phát hiện, tách và phân tích biển số phương tiện nhằm theo dõi tình hình thi hành luật, tham gia giao thông và các ứng dụng vận tải khác. Công nghệ ANRP được thiết kế để nhận diện DNA, nhà sản xuất, model, thân xe và màu biển số. Trong hệ thống này, các báo cáo thống kê được tập hợp lại để tối ưu hóa các quy trình kinh doanh.

 Hệ thống Theo dõi Phương tiện sử dụng chế độ định vị phương tiện tự động cho từng phương tiện, kết hợp với phần mềm tập hợp dữ liệu về luồng phương tiện, để cung cấp hình ảnh tổng quan về vị trí của từng phương tiện.

 These Barriers are designed to offer long-term reliability, efficient operation and durability. Providing a smooth consistent operation.

Designed for use in residential & commercial applications, these barriers have the ultimate flexibility to suit your needs.

  • Controlled by a Programmable Logic Controller, which can be programmed to suit any requirement.
  • 100% duty cycle
  • Can be interfaced with unlimited access control options