automatic

Hệ thống Giám sát và Dịch chuyển Phương tiện Tự động

Chế độ Nhận dạng Phương tiện Tự động thực hiện đăng ký phương tiện điện tử, kiểm soát

  • Chế độ Nhận dạng Phương tiện Tự động thực hiện đăng ký phương tiện điện tử, kiểm soát lưu lượng phương tiện vào và ra, thu phí, đậu đỗ và ghi nhận biển số tự động.
  • Nhận diện, quản lý và theo dõi sự di chuyển của mọi phương tiện ra vào khu vực cấm, khu vực đang bị kiểm soát hoặc theo dõi
  • Ghi lại, xác minh và nhận dạng biển số của phương tiện được quyền truy cập và đặc điểm của người lái xe dựa trên cấp IU của họ
Pin It