appointment-management-systems-ams

Hệ thống đặt Lịch hẹn

Với Hệ thống đặt Lịch hẹn, việc đặt lịch hẹn với khách hàng sẽ không kéo dài đằng

Với Hệ thống đặt Lịch hẹn, việc đặt lịch hẹn với khách hàng sẽ không kéo dài đằng đẵng nữa. Giờ đây, cuối cùng, khách hàng của Quý vị có thể đặt lịch hẹn vào bất kỳ lúc nào và họ sẽ nhận được “thông báo nhắc nhở” để hủy No Shows (không đặt được lịch).

Pin It