• Tự động đẩy thông tin / nhắc nhở nhân viên phục vụ / các ứng dụng thông minh cho khách hàng
 • Thiết lập các thông tin dựa trên sự ưu tiên của khách hàng và được cài đặt vào các thiết bị di động của khách hàng
 • Thông báo cho khách hàng về số xếp hàng của họ và nhanh chóng thông báo cho khách hàng biết đến lượt phục vụ của họ • Gọi khách hàng theo đúng danh sách số xếp hàng
 • Thiết kế đồ họa giao diện người dùng cho đội ngũ nhân viên
 • Chức năng tìm kiếm nhanh khách hàng
 • Cho phép gọi lại các khách hàng bị gọi nhỡ • Đo mức độ hài lòng của khách hàng
 • Xin ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của nhân viên
 • Mỗi nhân viên được gắn tương ứng với các loại dịch vụ giao dịch và họ sẽ được thông báo về hiệu suất phục vụ của họ đối với khách hàng.


 • Đo mức độ hài lòng của khách hàng
 • Xin ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của nhân viên
 • Mỗi nhân viên được gắn tương ứng với các loại dịch vụ giao dịch và họ sẽ được thông báo về hiệu suất phục vụ của họ đối với khách hàng.